การตั้งค่าเพื่อใช้งาน G-Suite บนอุปกรณ์ Android

ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ Android ไม่ว่าจะเป็น Gmail, Contacts และ Calendar นั้นจำเป็นจะต้องลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วยบัญชีของ Google Apps โดยขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างจาก Nexus หรือเทียบเท่า ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android 4.2 หรือ      สูงกว่า

1. เลือก Settings > Add account > Google เพื่อเพิ่มบัญชีใหม่

2. เลือก Existing แล้วป้อนชื่อบัญชีอีเมล Google apps และป้อนรหัสผ่าน

3. กด OK เพื่อตกลงในข้อตกลงการใช้งาน รอสักครู่เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับบัญชี Google Apps

4. หลังจากนี้คุณอาจถูกขอให้ตั้งค่าอื่นๆ เช่น Google+ หรือ Google Play หรือการตั้งค่าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อใช้ซื้อสินค้าใน Play Store โดยคุณอาจข้ามขั้นตอนนี้ไปโดยกดปุ่ม Not now

5. ระบบจะแสดงข้อความ Account sign-in successful หลังจากนั้นคุณสามารถเลือกว่าต้องการให้บริการใดทำการซิงค์ ข้อมูลกับมือถือนี้บ้าง

หากอุปกรณ์มือถือ Android ของคุณใช้ระบบปฏิบัติการที่เก่ากว่านี้ สามารถใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิด Accounts & Sync Settings จากหน้า Settings

2. เลิอก Add account

3. เลือก Google เพื่อเลอืกการเพิ่มบญัชี Google Apps

4. เลือก Sign in

5. พิมพ์บัญชีอีเมล Google และรหัสผ่าน

6. เลือกบริการที่คุณต้องการให้ซิงค์กับอุปกรณ์

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ดูแลระบบมีการตั้งค่าการใช้งานการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ใช้อุปกรณ์ Android จะต้องมีการ ติดตั้งโปรแกรม Google Apps Device Policy ก่อน (ดาวน์โหลดจาก Google Play) จึงจะสามารถใช้อุปกรณ์นั้นๆ ลง ชื่อเข้าใช้งานบัญชีขององค์กรได้ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบขององค์กรของท่าน

 

Was this article helpful?

Related Articles