การ Set Authentication ใน Outlook

การตั้ง Authenthication ใน outlook
การตั้ง Authenthication ใน outlook เป็นการตั้งยืนยันตัวผู้ส่งว่ามีตัวตนจริง

ในกรณีที่มีการใช้ใช้ smtp ของโดเมนของท่านเอง เช่น mail.hostingdynamo.com

หลังกด More Settings… จะขึ้น popup ดังรูป

ในกรณีที่มีการตั้งแล้ว ทดสอบการตั้งค่าไม่ผ่าน ให้เอาออก เนื่องจากมีบาง server ไม่ต้อง Authen

Was this article helpful?

Related Articles