การตั้งค่า Outlook เชื่อมต่อ Global Address

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้าง Global Address ที่ Webmail และใช้ Outlook ในการเชื่อมต่อในรูปแบบ LDAP ได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน Address Book ร่วมกัน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. เปิดที่ Microsotf Outlook และไปที่ Tools -> Account Setting

Cloud Email - Set Outlook LDAP

2. ไปที่ Address Books -> New

Cloud Email - Set Outlook LDAP

3. เลือกที่ Internet Directory Service (LDAP)

Cloud Email - Set Outlook LDAP

4. กำหนดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

  • Server name : กำหนด Email Server เช่น mail.yourname.com หรือ หมายเลข IP Address
  • Username : ใส่ Email Account ของเท่า
  • Password : กำหนด password ของ Email Account Cloud Email - Set Outlook LDAP                              5. จากนั้นปิด Outlook และ เปิดขึ้นมาใหม่
    6. ทดสอบ Global Address โดยไปที่ Outlook -> Address Book Cloud Email - Set Outlook LDAP                       7. เลือกที่ Address Book ที่สร้างไว้ ทดสอบพิมพ์ค้นหา Email ระบบจะดึงข้อมูล จาก Global Address ที่สร้างไว้Cloud Email - Set Outlook LDAP

Was this article helpful?

Related Articles