การตั้งค่า Email บนระบบ IOS (Iphone/Ipad) แบบ POP3

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (Iphone/Ipad)  (ตัวอย่างและคุณสมบัติ WebMail | Cloud Email Hosting)

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการ Check mail ผ่านมือถือในระบบ IOS ได้ ในลักษณะ เช่นเดียวกับการตรวจสอบ mail ผ่านมือถือ Iphone หรือ IPAD โดยสามารถตั้งค่า ได้ ดังนี้

1. เข้าในส่วนของ Menu -> Setting
2. เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail ,Contact,Calendars

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Iphone

3. เลือกเมนู Add Account

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Iphone

4. เลือก Other และ กด Add Mail Account

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Iphone

Was this article helpful?

Related Articles