การตั้งค่าเชื่อมต่อ Outlook MAPI (คู่มือการใช้งาน Cloud Email Hosting | Cloud Email Hosting)

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมต่อเพื่อทำงานร่วมกับ Outlook ในส่วนของ Global Address Book , Sync Calendar,Task ได้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. ติดตั้งโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อ Outlook ในรูปแบบ MAPI โดย Download ที่
http://www.hostingdynamo.com/MESetup.exe
2. Install Program

Cloud Email - Set Email Hosting Outlook MAPI

2. จากนั้นไปที่ Outlook -> Tools -> Account Setting (Outlook 2010 ขึ้นไป ให้ไปที่ File -> Acccount-> Account Setting)

Cloud Email - Set Email Hosting Outlook MAPI

3. เพิ่ม Email Account ที่ต้องการจะเชื่อมต่อ Task,Calendar,File,Contact

  • ไปที่ New
  • เลือก Other และเลือก MailEnable Server
  • กด Next

Cloud Email - Set Email Hosting Outlook MAPI

4. กำหนดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

  • Email Address : กำหนด Email Server เช่น mail.yourname.com หรือ หมายเลข IP Address
  • Password : กำหนด password ของ Email Account
  • Server Address : กำหนด Email Server เช่น mail.yourname.com หรือ หมายเลข IP Address เช่น mail.thaicloudmail.com หรือ 119.59.xx.xx
  • Username : ใส่ Email Account ของเท่า
  • Your name: ใส่ชื่อที่้ต้องการแสดง

Cloud Email - Set Email Hosting Outlook MAPI

5. จากนั้นปิด Outlook และ เปิดขึ้นมาใหม่
6. ทดสอบ Global Address โดยไปที่ Outlook -> Address Book

Cloud Email - Set Email Hosting Outlook MAPI

7. เลือกที่ Address Book ไปที่ MailEnable Address List ในช่อง Search เลือก Name ระบบจะไปดึง Global Address Book ที่สร้างไว้มา

Cloud Email - Set Email Hosting Outlook MAPI

8. ไปที่ Task เพื่อดูการเชื่อมโยง Task จาก Mail Server

Cloud Email - Set Email Hosting Outlook MAPI Taslk

9. ไปที่ Calendar เพื่อดูการเชื่อมโยง Calendar จาก Mail Server

Cloud Email - Set Email Hosting Outlook MAPI Taslk

Was this article helpful?

Related Articles