การจัดการ Plugin ที่ติดตั้งแล้ว

การจัดการกับปลั๊กอินที่ติดตั้งไว้ เช่น การปิดการทำงาน(Deactivate) หรือการลบปลั๊กอินทิ้งสามรถทำจัดการตามขั้นตอนดังนี้

คลิกเมนู Plugin > Installed plugins

เราจะเห็นรายชื่อปลั๊กอินที่เราติดตั้งไว้และคำสั่งจัดการปลั๊กอินขึ้นมา โดยคำสั่งจะมีให้ใช้งานสำหรับปลั๊กอินทุกตัว ดังนี้

  • Activate เป็นคำสั่งสำหรับเปิดการใช้งานปลั๊กอิน(ในกรณีที่ปลั๊กอินปิดการใช้งานอยู่)
  • Deactivate เป็นคำสั่งปิดการใช้งานของปลั๊กอิน(ในกรณีที่ปลั๊กอินเปิดการใช้งานอยู่)
  • Delete เป็นคำสั่งลบปลั๊กอิน จะ Delete ได้ก็ต่อเมื่อปลั๊กอินตัวนั้น Deactivate ไว้แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles