จดโดเมนเนม | ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .co.th .ac.th .or.th. go.th .in.th .mi.th

7 Articles

การจดโดเมน .th จะมีนโยบายจากทาง thnic กำกับดูการจดโดเมน ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ตามแต่ละชนิดของโดเมน โดยโดเมนที่รับจดในสกุลของ .th มีไว้สำหรับองค์กรตามรูปแบบด้านล่าง

  1.  .co.th สำหรับนิติบุคคลทางธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า/บริการ
  2.  .ac.th สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า
  3.  .go.th สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ
  4.  .or.th สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชนอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม
  5.  .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร
  6.  .net.th สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
  7.  .in.th สำหรับองค์กร หรือ บุคคล
แต่ละชนิดต้องมีเอกสารใช้ประกอบการจดโดเมนแตกต่าง